Program Çıktıları

 

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

 

2. Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi

 

5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

6. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi

 

7. Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

8. Gerek ana dilde gerekse en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

 

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

10. Proje yönetimi, iş hayatındaki uygulamalar ve risk yönetimi hakkında bilgi edinme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık

 

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

12. Mühendislik yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik, kalite, maliyet analizi, tasarruf ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi